لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
مشیری تفرشیمجیدعمران0-33-300-013621399/12/17تمدید پروانه / /
عباسیمجیدبرق0-33-500-002051399/12/17تمدید پروانه / /
خادم علماءمحمدرضاعمران0-33-300-006441399/12/17تمدید پروانه / /
سروشمهدیعمران0-33-310-004451399/12/17ارتقاء پایه از سه به دو / /
راعیمهدیعمران0-33-300-006221399/12/17تمدید پروانه / /
انتظاریحسینعمران0-33-310-004151399/12/17ارتقاء پایه از سه به دو / /
بختیاریهمایونعمران0-33-300-003041399/12/17تمدید پروانه / /
رجبیمهدیمعماری0-33-100-002221399/12/17تمدید پروانه / /
قدم خیر رودسریکتایونمعماری0-33-100-001901399/12/17تمدید پروانه / /
رحمانیمعصومهمعماری0-33-100-002941399/12/17صدور اولین پروانه / /
حکمتعلی عمران0-33-310-004871399/12/17ارتقاء پایه از سه به دو / /
پارساءفاطمهعمران0-33-310-002571399/12/17تمدید پروانه / /
سهرابیبهروزعمران0-33-300-012911399/12/17ارتقاء پایه از سه به دو / /
فروزندهمحمد ابراهیمعمران0-10-300-191501399/12/17تمدید پروانه / /
رسولینسرینبرق0-28-500-004811399/12/17ارتقاء پایه از دو به یک / /
قربانیمنصورهمعماری0-33-100-002031399/12/17ارتقاء پایه از سه به دو / /
ملکیمهدیعمران0-33-300-011071399/12/17تمدید پروانه / /
رضائیوحیدعمران0-33-300-016271399/12/17تمدید پروانه / /
منتظریعلیرضامکانیک0-10-410-006011399/12/17تمدید پروانه / /
آهنگریعلی اکبرعمران0-33-300-016821399/12/17تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next3973963953943933921413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 397 (7923 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی