لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
کاظمی فردصادقعمران0-33-310-005881400/10/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
اسمیه مهدیمکانیک0-33-410-002531400/10/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
آقائیمحمدعمران0-33-300-005221400/10/26تمدید پروانه / /
عباسیحمیدرضاعمران0-33-310-006081400/10/22ارتقاء پایه از سه به دو / /
محمدیحسینعمران0-33-300-003781400/10/22تمدید پروانه / /
فیضی مجیدعمران0-33-310-006061400/10/21ارتقاء پایه از دو به یک / /
حسینیسید محسنعمران0-33-300-015371400/10/21ارتقاء پایه از سه به دو / /
اکبریحسینعمران0-33-300-012841400/10/20تمدید پروانه / /
زاهدیحسینعمران0-33-300-016751400/10/19ارتقاء پایه از سه به دو / /
گل کارمرجانمعماری0-33-110-000061400/10/14ارتقاء پایه از دو به یک / /
بوجاریمحسنعمران0-33-310-006031400/10/14ارتقاء پایه از سه به دو / /
حیدرییاسرعمران0-33-300-009841400/10/14صلاحیت جدید / /
اکبری یاریآرشعمران0-33-300-017031400/10/14ارتقاء پایه از سه به دو / /
قائمیمحمد صادقعمران0-33-310-007221400/10/14تمدید پروانه / /
نوروزیسعیدعمران0-33-300-012501400/10/14ارتقاء پایه از سه به دو / /
علی محمدیعلیعمران0-33-310-009051400/10/14ارتقاء پایه از سه به دو / /
جهانیمحمدرضاعمران0-33-300-010721400/10/14تمدید پروانه / /
شاه محمدیعبدالهمعماری0-33-110-002121400/10/14صدور اولین پروانه / /
مقدسیعلیعمران0-33-300-014991400/10/14ارتقاء پایه از سه به دو / /
هاشمیسید محمدرضاعمران0-33-300-017131400/10/13ارتقاء پایه از سه به دو / /
       
بعدی >Next4684674664654644631413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 468 (9347 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی