لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
گلشن فردمجتبیعمران0-33-310-007391398/02/04صدور اولین پروانه / /
رحمتیعلیعمران0-33-300-017841398/02/04صدور اولین پروانه / /
فدایی رادصابرعمران0-33-300-017851398/02/04صدور اولین پروانه / /
نیکان فرابوالفضلعمران0-33-300-012931398/02/04تمدید پروانه / /
عزیزیمحمدعمران0-33-300-013741398/01/31ارتقاء پایه از سه به دو / /
رضائیسامانعمران0-33-310-007401398/01/31صدور اولین پروانه / /
میراشرفیمحیاعمران0-33-300-017751398/01/31تمدید پروانه / /
منهاجاحمدعمران0-33-300-013671398/01/31ارتقاء پایه از سه به دو / /
محمدیامیرعمران0-33-300-007911398/01/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
فضلی خانیفرشادعمران0-33-310-007441398/01/27صدور اولین پروانه / /
عباس زاده بالنگامحمدعلیعمران0-33-300-008511398/01/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
کرمیمحمدعمران0-33-300-017971398/01/26صدور اولین پروانه / /
خلیلیمحمدعمران0-33-300-017601398/01/26تمدید پروانه / /
پورمندشاهینمکانیک0-31-410-000921398/01/26ارتقاء پایه از دو به یک / /
صالحیرضاعمران0-33-300-012831398/01/26ارتقاء پایه از سه به دو / /
ریاحیآرشعمران0-27-300-005331398/01/26ارتقاء پایه از دو به یک / /
چزانی شراهیمهدیعمران0-33-300-017741398/01/26تمدید پروانه / /
میرداودیسیدمصطفیعمران0-33-300-012221398/01/26ارتقاء پایه از سه به دو / /
اسدیصابرعمران0-33-300-014271398/01/26تمدید پروانه / /
پیمان فرمهدیعمران0-33-300-007771398/01/26ارتقاء پایه از دو به یک / /
       
بعدی >Next2692682672662652641413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 269 (5379 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی