لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
حاصلیسپیدهعمران0-33-300-014691397/11/03تمدید پروانه / /
بنا عراقیمحمدعمران0-33-310-006281397/11/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
عزیزیرضاعمران0-33-300-010141397/11/03تمدید پروانه / /
سهرابیحامدعمران0-33-300-013411397/11/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
کریمیعمادمکانیک0-33-410-003081397/11/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
زاهدی فردمهدیعمران0-33-300-012281397/11/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
صفریمحمد جمالمعماری0-33-110-001431397/11/03صدور اولین پروانه / /
بنی جمالیسید محمدعمران0-33-300-001231397/11/03تمدید پروانه / /
اقرلوئیحسینعمران0-33-310-006181397/11/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
سوسن آبادی فراهانیرضاعمران0-33-300-011741397/11/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
جلولیمحمودعمران0-23-300-005681397/11/03انتقالی / /
سهرابی پورفرشادعمران0-33-310-007281397/11/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
اقرلوئیجوادعمران0-33-310-006911397/11/03تمدید پروانه / /
محمدیعلیعمران0-33-310-005761397/11/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
فضائلیمهدیمعماری0-33-110-000931397/11/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
مرادخانیحمیدمعماری0-33-100-002381397/11/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
رفیعیمحمدعمران0-33-300-007591397/11/03ارتقاء پایه از دو به یک / /
آقائیناصرعمران0-33-300-007561397/11/03ارتقاء پایه از دو به یک / /
گودرزی فردحبیب عمران0-33-300-012861397/11/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
رضایی هزاوهاحسانعمران0-33-300-010521397/11/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
       
بعدی >Next2582572562552542531413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 258 (5155 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی