سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

لطفا جهت پرداخت یکی از آیتم های مورد نظر را انتخاب نمایید

دقت نمایید پرداخت تنها با وارد نمودن شناسه واریز برای آیتم مورد نظر امکان پذیر میباشد

چنانچه پرداخت شما شامل ارزش افزوده باشد میبایستی هر پرداخت را به صورت جداگانه انجام دهید -شناسه واریز برای هر دو یکی میباشد

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی