سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

نوع درخواست صدور  پروانه:
تمدید پروانه:
اعمال تغییرات پروانه:
دفتر طراحی و مهندسی        با مسئولیت  و تعداد اعضای    نفر را صادر نمایید.
آدرس دفتر:
شماره تماس دفتر:

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی