سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

گروه بندی
لیست کامل مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان (دارای پروانه اشتغال )
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره نظام مهندسی
همراه
رشته
پ طراحی
پ نظارت
پ اجرا
نوع فعالیت
شهرستان
عضو دفتر
وضعیت
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
حامد آزادیجان محمد0-33-310-0464609183618027عمران003مجریساوه0فعال و دارای پروانه
محمد کاظمآب پیکرصفر0-33-300-0085409188626037عمران022نظارتساوه0فعال و دارای پروانه
عزت الهآبائیمحمد ابراهیم0-33-310-0030709181614708عمران011نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
مسعودآبادیانمحمد0-33-300-0555209188604501عمران002غیر فعال-درخواست شخصیاراک0فعال و دارای پروانه
معینآباقری محمدابراهیم0-33-300-0506409359628119عمران023نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
پریساآباقری مرزیجرانیغلامعلی0-33-310-0656509186913343عمران030نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
محمودآباقری مرزیجرانیعبداله0-33-300-0128309181605487عمران011عدم پرداختاراک0فعال و دارای پروانه
نصرالهآبیار بهبهانیشیرخان0-33-310-0062109188641012عمران011مجری حقوقیاراک0فعال و دارای پروانه
اردوانآتش زبان غلامرضا0-33-300-0421909371616869عمران322طراحی و نظارتخمین163فعال و دارای پروانه
آیدینآتش زبانعلی0-33-300-0366709183639931عمران003مجریاراک0فعال و دارای پروانه
آرشآتشیانابوالقاسم0-33-500-0362209188637587برق220طراحی و نظارتاراک117فعال و دارای پروانه
محمدآجرلوعزیزاله0-33-300-0628709188491558عمران033مجریاراک0فعال و دارای پروانه
حامدآجرلومحمد حسن0-33-300-0652109181630150عمران003حقوقی آزمایشگاهاراک0فعال و دارای پروانه
مجتبیآخانیمیرزاجان0-33-310-0027809181622249عمران011مجریاراک0فعال و دارای پروانه
محسنآخانی سنجانیمحمدصادق0-33-300-0521709186022351عمران033نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
شهریارآخوندزادهخسرو0-33-100-0388809125031487معماري022مجریاراک0فعال و دارای پروانه
حسینآخوندزادهخسرو0-33-300-0251009188640837عمران212فقط طراحیاراک122فعال و دارای پروانه
منیژهآذر پور سیاهکلیحجت اله0-33-410-0314509113419461مکانیک020نظارتساوه0فعال و دارای پروانه
مهدیآذر پور سیاهکلیحجت اله0-33-410-0314409128555722مکانیک020نظارتساوه0فعال و دارای پروانه
علیآذربایجانیمرتضی0-33-600-0282409053023989نقشه برداري220نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
شیماآذریعلی اکبر0-33-400-0119709188619975مکانیک110فقط طراحیاراک117فعال و دارای پروانه
علیآرضائیمرتضی0-33-300-0249909183656076عمران111طراحی و نظارتمحلات165فعال و دارای پروانه
بهزادآرمان فرغلامعلی0-33-300-0038609188612215عمران111عدم پرداختاراک0فعال و دارای پروانه
معینآرمان فربهزاد0-33-300-0547709120276937عمران023مجریاراک0فعال و دارای پروانه
هادیآریان مهرمحمد0-33-500-0139209186437922برق030نظارتساوه0فعال و دارای پروانه
ولی الهآریان مهرمحمد0-33-310-0241409189560823عمران020نظارتفرمهین0فعال و دارای پروانه
مصطفیآرینعلی اکبر0-33-300-0098209183637989عمران012نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
علیآرین مهرمحمد ابراهیم0-33-310-0405009183602298عمران002حقوقی آزمایشگاهاراک0فعال و دارای پروانه
امینآزادمهدی0-33-300-0543509189602263عمران023نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
نیرهآزادابراهیم0-33-100-0556409184319261معماري300فقط طراحیاراک32فعال و دارای پروانه
فرزادآزادغلامرضا0-33-300-0450209187641544عمران222طراحی و مجریاراک192فعال و دارای پروانه
فرزانهآزادمهرمحمد0-33-500-0635009183622292برق030نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
بیژن آزادیمراد0-33-500-0586809189610966برق220طراحی و نظارتاراک137فعال و دارای پروانه
حمیدآزادی فرشعبان 0-33-310-0380409188612640عمران032مجریاراک0فعال و دارای پروانه
محمدآستانهاحمدرضا0-33-300-0634009186980851عمران033مجریاراک0فعال و دارای پروانه
حبیب الهآسترکیامید علی0-33-310-0255409189569158عمران022مجریاراک0فعال و دارای پروانه
هادیآسلیمیعلی اکبر0-33-300-0226709187640450عمران022نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
علیآسنجرانیمنصور0-33-410-0376109188492629مکانیک020حقوقی آزمایشگاهاراک0فعال و دارای پروانه
هاشمآشتیانی عراقیغلامحسین0-33-300-0250409183621189عمران030نظارتاشتیان0فعال و دارای پروانه
پرستوآشفتهحسن0-33-300-0714109184979554عمران030نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
مسعودآشفتهعلی اکبر0-33-310-0436309394845979عمران002مجریاراک0فعال و دارای پروانه
محسنآشناورصحبت اله0-33-600-0278409186911340نقشه برداري220طراحی و نظارتاراک100فعال و دارای پروانه
میثمآشوری مصطفی0-33-410-0392209183623044مکانیک020نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
مهدیآشوریعلی اکبر0-33-300-0437909123584501عمران011نظارتمحلات0فعال و دارای پروانه
امیدآقا زاده گرمی مرحمت0-33-300-0508209390402011عمران030نظارتساوه0فعال و دارای پروانه
سید محمدآقا میریسید یونس0-33-300-0306209192560816عمران023نظارتساوه0فعال و دارای پروانه
مهردادآقا کریم علمدارمحمد علی0-33-410-0075809183682331مکانیک010ناظر/طراح حقوقیاراک0فعال و دارای پروانه
علیآقائیصفر0-33-300-0030409188602191عمران111طراحی و نظارتاراک32فعال و دارای پروانه
محمدآقائیصفر0-33-300-0087909183617929عمران222طراحی و نظارتاراک32فعال و دارای پروانه
روح الهآقائیشاحسین0-33-400-0071409183633585مکانیک110ناظر/طراح حقوقیاراک0فعال و دارای پروانه
ناصرآقائینجی اله0-33-300-0181209352494836عمران011مجری حقوقیاراک1700017فعال و دارای پروانه
زهراآقائیخدامراد0-33-300-0445709188496110عمران023نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
احمدآقائیمحمد0-33-510-0404609184354990برق220فقط طراحیاراک164فعال و دارای پروانه
علیآقااکبریابوالحسن0-33-400-0267509123514156مکانیک110طراحی و نظارتاراک139فعال و دارای پروانه
غلامرضاآقابابائیمحمود0-33-310-0689009195598736عمران003مجریاراک0فعال و دارای پروانه
محمدآقاجانیحجت الله0-33-300-0668409187584070عمران033مجری حقوقیاراک1701133فعال و دارای پروانه
محمدآقاجانیاسمعیل0-33-300-0243209125550244عمران022مجریساوه0فعال و دارای پروانه
محمدآقاخانیعبدا...0-33-410-0196109183484840مکانیک020نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
امیرحسینآقاخانیعلی0-33-300-0698409126760187عمران033غیر فعال-درخواست عضویت حقوقیاراک0فعال و دارای پروانه
محمدآقاخانیمجتبی0-33-300-0624109188643133عمران033مجریاراک0فعال و دارای پروانه
مریمآقارضیحمزه0-33-500-0220909183625263برق220نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
حمیدآقاسی خانیعطاب اله0-33-300-0084209183682716عمران013نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
ابوالقاسمآقاصفریعلی آقا0-33-310-0023409188614973عمران011نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
مهیارآقامحمدیغلامعباس0-33-300-0648309129618367عمران003مجریاراک0فعال و دارای پروانه
عبدالعظیمآقامحمدیمحمدقاسم0-33-510-0691409128537753برق030نظارتتفرش0فعال و دارای پروانه
محمد آقانجفی محمد حسن0-33-300-0694809186022280عمران030حقوقی آزمایشگاهخمین0فعال و دارای پروانه
حسینآگاهاحمد0-33-300-0239109124551554عمران033نظارتساوه0فعال و دارای پروانه
سهیلآل خمیسجاسم0-33-500-0114909181616503برق110طراحی و نظارتاراک17فعال و دارای پروانه
فوادآل خمیسفیصل0-33-310-0169209183641885عمران032مجری حقوقیاراک0فعال و دارای پروانه
محمد علیآل طاهرجمال0-33-300-0038709181650160عمران111طراحی و نظارتخمین81فعال و دارای پروانه
سعیدآل طاهرجمال0-33-310-0039409181623968عمران011نظارتساوه0فعال و دارای پروانه
الههآل طاهرسعید0-33-100-0508009183655227معماري322نظارتساوه0فعال و دارای پروانه
لیلاآل طاهرمحمد علی0-33-100-0651309379462518معماري300فقط طراحیخمین81فعال و دارای پروانه
سید مهرانآل طهسید محمد0-33-300-0307109188646517عمران022نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
فاطمهآمره برهان اله0-33-300-0664209186992053عمران003مجریاراک0فعال و دارای پروانه
آناآنالوئیعلی0-33-300-0357809183649869عمران223طراحی و مجریزرندیه150فعال و دارای پروانه
محمد علیآنجفیمحمد0-33-500-0447309186292800برق220ناظر/طراح حقوقیاراک0فعال و دارای پروانه
ابوالفضلآنجفی مرزیجرانیابراهیم0-33-510-0705909184771155برق300فقط طراحیاراک0فعال و دارای پروانه
حمزهآنقی نجفعلی0-33-100-0409609183600670معماري202حقوقی انبوه سازاراک0فعال و دارای پروانه
علی اکبرآهنگریشکر اله0-33-300-0191909188623367عمران022نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
نرگسآوانلو آوهابوالفضل0-33-100-0633909120686769معماري300غیر فعال-درخواست شخصیساوه0فعال و دارای پروانه
مهدیآیتیعلیرضا0-33-300-0527109183620700عمران022مجریاراک0فعال و دارای پروانه
سعیدآیتیمراد علی0-33-300-0332509181622393عمران022غیر فعال موقت سیستمیاراک0فعال و دارای پروانه
احمدابابائیحسین0-33-400-0671609050524894مکانیک030حقوقی آزمایشگاهتفرش0فعال و دارای پروانه
علیابابائیحسین0-33-300-0671509188617211عمران030نظارتتفرش0فعال و دارای پروانه
علیابراهیم ابادیاسداله0-33-310-0150009181600025عمران011مجریاراک0فعال و دارای پروانه
روح الهابراهیم دوستحسینعلی0-33-300-0149409183651708عمران012مجریخمین0فعال و دارای پروانه
مهدیابراهیم نژادمحمد0-33-500-0151809181663645برق220طراحی و نظارتدلیجان92فعال و دارای پروانه
رسولابراهیمیغلامرضا0-33-410-0077309183159267مکانیک010نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
محمد تقیابراهیمیعباس0-33-300-0061509188654281عمران111طراحی و مجریدلیجان90فعال و دارای پروانه
حسنابراهیمیمحمد0-33-600-0052309183482544نقشه برداري110طراحی و نظارتاراک19فعال و دارای پروانه
مهدیابراهیمیحیدر0-33-300-0180009188664655عمران033مجری حقوقیخمین5فعال و دارای پروانه
بهنامابراهیمیجعفر0-33-400-0219909188604464مکانیک110فقط طراحیاراک122فعال و دارای پروانه
مرضیهابراهیمیابوالفضل0-33-110-0160509183660333معماري030نظارتدلیجان0فعال و دارای پروانه
حسنابراهیمیعلی0-33-310-0042509188615872عمران013نظارتاراک0فعال و دارای پروانه
ابوالفضلابراهیمیخیراله0-33-400-0042609188613269مکانیک110طراحی و نظارتاراک26فعال و دارای پروانه
امین فتاحابراهیمیمحمد0-33-300-0070609183613494عمران111طراحی و نظارتاراک125فعال و دارای پروانه
حشمت الهابراهیمیمحمد تقی0-33-410-0072009183611873مکانیک010نظارتتفرش0فعال و دارای پروانه
لیلاابراهیمیغلامرضا0-33-510-0087009183640527برق020نظارتشازند0فعال و دارای پروانه
رضاابراهیمیشعبانعلی0-33-310-0378509368610617عمران022مجریاراک0فعال و دارای پروانه
[Condition]ساختن فیلتر  ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی