سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

توجه فرمائید جهت اخذ نوبت اداری یک روز جلوتر اقدام نمایید.
جهت اخذ نوبت کمیته سلامت به منظور غربالگری و بینایی سنجی 3 روز ابتدای هفته فعال می باشد.
روزهای تشکیل کمیته مجریان بصورت پیش فرض روزهای زوج تایم 16 الی 18 می باشد.
جهت اخذ نوبت کمیته مجریان به علت محدودیت افراد قابل پذیرش، روزتشکیل کمیته که ساعت 8 صبح باز می شود، اقدام نمایید.
فرم لفاف قرارداد می بایست قبل از حضور جهت عقد قرارداد در کمیته مجریان به تایید امور مالی سازمان برسد در غیر اینصورت خدمات ارائه نخواهد شد.

****

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی