سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي


روي گزينه مورد نظر کليک نماييد
 
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان - فصل اول : کليات، اهداف و خط مشي
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان - فصل دوم: تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان -  امور کاردانها و صنوف ساختماني -  فصل سوم: امور كاردانها و صنوف ساختماني
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان - - مقررات فني و کنترل ساختمان
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان - آموزش و ترويج
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان - متفرقه
آيين نامه ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
آيين نامه ماده 28 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (تشكيلات حرفه اي كاردانهاي فني)